Belangrike inligting aangaande die skoolopset

 • GRAAD 1 tot 7 - 07:30-13:30

LAATKOM BY DIE SKOOL:

 • Daar word van die leerling verwag om betyds bydie skool aan te meld. Die skoolhekke word om 07:30 gesluit en dan eers weer 13:00 oopgesluit. Alle laatkommers moet eers by die skoolkantore aan meld.

SKOOLBYWONING:

 • VERPLIGTE SKOOLBYWONING: Dit is elke ouer se plig om toe te sien dat hul kinders die skool elke dag bywoon, ook op die laaste dag van die kwartaal.
 • SKOOLBESOEK: Ouers word versoek om alle afsprake vir leerlinge (dokter, tandaarts ens.) sover moontlik na skool te reël. Indien leerlinge egter vroeër as die vasgestelde skooltye afgehaal moet word om n dringende afspraak na te kom (begrafnis ens.) moet die volgende prosedure gevolg word:
 1. Die ouer moet by die kantoor aanmeld  om die nodige dokumentasie (toestemmingsbrief) in te vul. 
 2. Die dokument word dan deur die skoolhoof of sy gedelegeerde onderteken en aan U terug gebring.
 3. Die goedgekeurde vorm word hierna ingehandig by die klasonderwyser en die leerling word verskoon.
 4. Geen leerling mag gedurende skoolure self huis toe beweeg nie. Ouers moet hulle kinders persoonlik by die skool kom haal.
 5. Ouers / Voogde voltooi bladsy 22 in die dagboek indien U kind afwesig was.

AFWESIGHEDE: Enige persoon wat n leerling is, wat wetlik skoolpligtig is, sonder enige grondige rede verhoed om die skool by te woon, is skuldig aan 'n oortreding van Suid Afrikaanse Skolewet, WET 84 SUBARTIKEL 1 van 1996, en is skuldig aan 'n oortreding wat strafbaar is met 'n boete of tronkstraf vir 'n periode wat nie 6 maande oorskrei nie.

AFWESIGHEDE TYDENS EKSAMEN/TOETSE:

 • Leerlinge, moet skriftelik verskoning by die voogopvoerder en vakopvoerder inhandig (dokters brief of brief van oues / voog).
 • Die vakopvoerder en departementshoof sal 'n verteenwordigende punt aan die leerling toeken.
 • Indien die leerling gereeld tydens toetse of eksamens afwesig is, sal die ouers of voog in kennis gestel word en verdere prosedures sal met hulle uitgeklaar word.
 • Agterstallige werk tydens afwesighede bly die verantwoordelikheid van die leerder. Reël asseblief met die onderwyser.