Reëls vir ons leerlinge

Neem asb. kennis van die nuwe skoolreël: Geen wieletjie tasse vanaf 2018. Daarom versoek ons dat u dit nou reeds nie aankoop nie.

 

BEGINTYD, VERLAAT, TERREIN EN FIETSE

 • Die skool begin om 07:30. Alle leerlinge moet elke oggend betyds by die skool wees.
 • Wanneer die leerlinge eers binne die skoolterrein is, mag hul nie weer voor die einde van die skooldag die terrein verlaat sonder die hoof of adjunkhoof se toestemming nie.
 • Geen leerling mag binne die skoolterrein met ‘n fiets ry nie.
 • Nadat ‘n leerling sy/haar fiets in die fietsloods gebêre het, mag hy/sy nie weer daarheen terugkeer voor die einde van die skooldag nie. Niemand word gedurende die dag in die fietsloods toegelaat nie.

AANTREE, KLASWISSELING, POUSES EN MOTORS

 • Wanneer die klok lui vir die aanvang van die skooldag of na pouse, moet elke leerling dadelik en ordelik na hul registerklasse beweeg.
 • Klaswisseling moet ordelik plaasvind. Geen luidrugtige geskree of gehardloop op die stoepe word toegelaat nie.
 • Geen leerling word tydens pouses in die klasse toegelaat sonder toesig deur n personeellid nie.
 • Geen leerling word pouses, voor-of naskool by die motors toegelaat nie.
 • Snoepie-aankope mag nie gedurende onderigtye plaasvind nie.

SAAL, KLEEDKAMERS, LAPA EN SPORTSHUIS

 • Tydens byeenkomste in die skoolsaal en lapa moet leerlinge hulle ordelik en stil gedra. Die instap en verdaging tydens byeenkomste moet ook ordelik en stil plaasvind.
 • Kleedkamers moet netjies en skoon gelaat word na gebruik.
 • Geen leerlinge word in peroneelkleedkamers toegelaat nie.
 • Geen speletjies, etery, hardlopery of spat van water mag in die kleedkamers plaasvind nie.
 • Geen leerlinge sonder toesig mag by of op die dak van die sportshuis nie.

SKOOLDRAG, HARE EN VOORKOMS

DOGTERS

 • Dogters se hare moet netjies wees of, indien dit te lank is, gevleg of vasgebind wees met linte of bolletjies in die kleure van die skool.
 • Die kleur van hare by dogters word nie toegelaat nie.
 • Geen haarversierings met extentions of enige ander vals hare word toegelaat nie (insluitende kulturele haarvlegsels)
 • Geen vals hare word toegelaat nie.
 • Die gedeelte of algehele kleur van hare word verbied.
 • Naels moet kort en netjies wees.
 • Geen vals naels word toegelaat nie.
 • Geen dogter mag naellak dra nie.
 • Geen juweliersware mag gedra word nie behalwe horlosie, seelringe, oorkrabbertjies (indien daar gaaitjies in ore is - slegs een gaaitjie onderaan elke oor)
 • Geen ringe (lyfringe soos neusringe, tongringe ens.) wat deur enige liggaamsdeel strek ma gedra word nie.
 • Dogters mag geen grimering saam met skooldrag dra nie. Slegs om mediese redes sal sekere medisinale middels op skriftelike versoek oorweeg word deur die skoolhoof.
 • Dogters se rokke moet langer as 10cm bokant die knie wees.
 • Tydens sivvie dag (gewone drag) geld alle skoolreëls steeds behalwe grimering en juweliersware.

SEUNS

 • Seuns dra geen juweliersware nie behalwe polshorlosies (geen gaaitjies in die ore word toegelaat nie)
 • Seuns se hare moet: * Kort agter en langs die kante wees. * Dit mag nie in die oë, oor die ore of oor die kraag hang ni. * Die sg. step of undercut word nie toegelaat nie. * Die hare moet met ‘n egalige insnyding gesny word. * Sekere areas van haaroppervlakte waar die lengte van drasties verskil, word verbied. 
 • Dit mag nie gekleur word nie.
 • Seuns mag geel jel aan hulle hare aanbring nie.
 • Tydens sivvie dag (gewonde drag) geld alle skoolreëls steeds behalwe die jel-reël.

SEUNS EN DOGTERS

 • Leerlinge mag geen hangertjies om die nek dra nie, dit sal slegs toegelaat word, indien dit mediese inligting bevat.
 • Leeringe moet die amptelike skooldrag eerbiedig.
 • Leerlinge moet te alle tye netjies en sindelik wees.

RESPEK, GEHOORSAAMHEID EN DISSIPLINE

 • Leerlinge moet die personeel en leiers van die skool te alle tye respekteer en gehoorsaam.
 • Leerlinge moet respek teenoor alle besoekers aan die skool toon.

SPEELGOED, KOUGOM EN TROETELDIERE

 • Geen speelgoed en/of troeteldiere mag skool toe gebring word nie.
 • Die kou van kougom op die speelterrein en in die klas word verbied.

TUISWERK

 • Leerlinge moet hulle tuiswerk getrou doen.

EIENDOM EN DIEFSTAL

 • Handboeke, leesboeke, mediaboeke en skrifte moet opgepas en netjies gehou word.
 • Leerlinge moet die skooleiendom, personeel se eiendom en mede-leerlinge se eiendom met respek behandel.
 • Geen leerder mag ‘n item neem wat nie aan hom/haar behoort nie.

VLOEK, LEERSTOF, DRANK EN GEDRAG (insluit enige Vorm van Okkultisme)

 • Geen leerling mag hom/haar skuldig maak aan vuil taal, lelike tekens of vuil praatjies nie.
 • Geen leerlinge mag onwelvoeglike leesstof, prente, tekeninge of fotos in sy/haar besit hé nie.
 • Geen leerling mag alkoholiese drank drink, dwelms gebruik of rook nie. Geeneen van die middele mag in hul besit gevind word nie. Niemand mag handeldryf met hierdie middels nie! Wanneer leerlinge buite skoolverband aan hierdie oortredings skuldig gevind word, sal dit ook as strafbaar gereken word in die belang van die skool se naam en die leerder se welsyn.
 • Wanneer ‘n leerling wat buite die skoolterrein beweeg, in skooldrag geklee is, moet sy/haar gedrag steeds volgens die skoolreels van Laerskool Elspark wees. Dit geld ook vir leerlinge wat met die bus ry.
 • Geen leerling mag by die skool of buite die skool in skooldrag rook nie.

KLASTYD EN AFWESIGHEDE

 • Geen leerling mag gedurende klastyd onnodig rondloop nie. Indien leerling gestuur word mag niemand anders hom/haar vergesel nie, tensy ‘n personeellid dit versoek met ‘n kaartjie.
 • Leerlinge mag nie stokkies draai nie.
 • Indien ‘n leerling afwesig was, moet hy/sy op die eerste dag na die afwesigheid ‘n brief van die ouers of mediese dokter, aan die voogonderwyser oorhandig waarin die rede vir die afwesigheid uiteengesit word. (‘n Mediese sertifikaat kan deur enige opvoeder vereis word.) 
 • Ouers voltooi bladsy 22 in die dagboek.

KOOP, VERKOOP EN RUIL

 • Geen leerling mag in, of direk om die skoolterrein, vir eie wins handel dryf sonder dat dit as ‘n skoolaktiwiteit onder toesig van die skoolpersoneelhede plaasvind nie.
 • Geen leerling mag enige item koop by ongemagtigde persone, binne of direk om die skoolterrein nie.
 • Geen ruiltransaksie mag onderling tussen leerlinge aangegaan word nie.

NETHEID VAN TERREIN

 • Leerlinge mag geen item op die terrein neergooi wat die netheid daarvan aantas nie.

GEVAAR, SPEL, BAKLEIERY, APPARAAT EN TERREIN

 • Geen gevaarlike speletjies mag op die skoolterrein plaasvind nie.
 • Geen geweld of bakleiery mag op die skoolterrein plaasvind nie.
 • Bendevorming word nie op die skoolterrein toegelaat nie.
 • Geen messe, wapens, ammunisie of enige gevaarlike voorwerpe word op die skoolterrein toegelaat nie, Hierby word ook die besit en afvuur van vuurwerke by die skool verbied.
 • Die klim-en-klouterapparaat is buite perke sonder toesig van n personeellid. 
 • Geen leerling mag naby of agter die arbeiders se woonkwartiere wees nie.
 • Geen leerling mag in enige boom klim, takke afbreek of plante / blomme op die skoolterrein beskadig nie.
 • Geen tasse of enige ander voorwerpe mag van die eerste of tweede verdieping afgegooi of laatval word nie.
 • Die ronddra van krieketkolwe en hokkiestokke, of enige ander sportuitrustig gedurende die skooldag is verbode. Sodanig uitrusting word voor skool in die registerklas gelaat vir gebruik tydens buitemuurse aktiwiteite.

SELFONE

 • Tydens skoolure (pouses uitgesluit) moet ‘n leerling wat in besit is van n selfoon dit afgeskakel hou.
 • Siek leerlinge en/of leerlinge wat klagtes het word deur die skoolkantoor hanteer en ouers moet deur die kantoor reël om leeringe tydens skoolure by die skool te kom afhaal.
 • Selfoonoproepe, van en na die leerlinge se selfoon, moet met toestemming van n personeellid plaasvind.
 • Enige onwelvoeglike materiaal het sy video-.foto of teksmateriaal ens, word verbied.

MUSIEKTOESTELLE / KLANKTOESTELLE

 • Musiektoestelle / klanktoestelle soos MP3's, CD spelers, IPods, mag glad nie sigbaar of aangeskakel wees tydens skoolure nie.
 • Dit word op eie risiko aangeskaf en skool toe gebring.