Welkom by Laerskool Elspark - Die skool vir Kinders

 

Die eerste dag in ‘n nuwe skool is vir elke leerder en ouer ‘n onseker, maar ‘n besondere geleentheid. By Laerskool Elspark wil ons graag hierdie gebeurtenis met groot deernis en verantwoordelikheid hanteer. U vertrou U kosbaarste besitting aan die skool toe en ons wil graag hierdie vertroue waardig wees.

Die personeel is deeglik bewus daarvan dat elke leerder uniek is, oor eiesoortige karaktereienskappe beskik en dat die aanleg, vermoë en werkprestasie van elkeen verskil. Die kurrikulum en die klaskamerpraktyk word so gerig dat hierdie faktore in ag geneem word.

Kinders kan net tot hulle volle potensiaal ontwikkel indien hulle gelukkig is binne hul leefwêreld. Vir die personeel is dit van deurslaggewende belang dat elke kind die aktiwiteite waarmee hy/sy besig is, moet geniet. Die personeel en ouers van Laerskool Elspark werk as onderwysvernote saam om hierdie positiewe omgewing en klimaat vir ons kinders te skep. Hierdie kinders, as die produk van ons opvoeding, sal in die nabye toekoms as bewys kan dien of ons geslaag het in hierdie doel.

‘n Verdere doel van die opvoedingsproses by Laerskool Elspark is dat optimale ontwikkeling en vaardigheidsverwerwing moet plaasvind in elke leerder se lewe. Hiervoor het kinders ‘n skool nodig waarin hulle onderrig kan ontvang, ouers wat hulle lief het en koester en opvoeders wat hulle regverdig en professioneel behandel. Getrou aan Laerskool Elspark se leuse naamlik: “Kennis, Liefde, Diens” wil ons as personeel onderneem om U kind deur dienslewering, in liefde toe te rus met die kennis en vaardighede wat nodig sal wees om effektief die lewenspad aan te durf.

Hartlik welkom!

MNR. FRED GERICKE en PERSONEEL